- 2016 оны 12-р сарын 27.

Эрчим хүчний сайдын тушаалаар томилогдсон  улсын комисс ажиллаж байнгын ашиглалтанд хүлээн авав.