Цахилгаан эрчим хүч худалдах, худалдан авах гэрээ.

Цахилгаан эрчим хүч худалдах, худалдан авах гэрээ.

Соларповер интернейшнл” ХХК,  “ЦДҮС” ТӨХК-тай цахилгаан эрчим хүч худалдах, худалдан авах гэрээнд 2015.10.21-нд  гарын үсэг зурсан.